Οικογένειες Ουράνιο Τόξο - Συμμετοχή σε προγράμματα


«Έχω δικαιώματα» (‘I HAVE RIGHTS’) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Οι Οικογένειες Ουράνιο Τόξο είναι Συνδεδεμένος Εταίρος στο πρόγραμμα «Έχω δικαιώματα» (‘I HAVE RIGHTS’) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την ίση μεταχείριση στην εκπαίδευση.
Το πρόγραμμα απευθύνεται πρωτίστως σε εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στοχεύει στον εμπλουτισμό της κατάρτισής τους αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προαγωγή των αξιών της μη διάκρισης και την επίτευξη μιας εκπαίδευσης που εμπερικλείει και δεν αποκλείει μαθητές (inclusive education).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος:
http://ihaverights.pixel-online.org/index.php